Đảng - Đoàn thể

Đảng ủy VDB ban hành Kế hoạch vận động đảng viên, người lao động giám sát thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 6

Ngày 15/10/2018, Đảng ủy Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB) ban hành Kế hoạch số 70-KH/ĐU vận động đảng viên, người lao động giám sát thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về thực hiện “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
Ngày 18/10/2018   |Xem tiếp